Πληροφοριακό δελτίο ανάλυσης φύλλων

Βασικά στοιχεία

Είδος παραστατικού *

Στοιχεία τιμολόγησης

Περιγραφή δείγματος - αγρού - καλλιέργειας

Συντεταγμένες αγρού
Τύπος αγρού
Δειγματοληψία από
Είδος καλλιέργειας
Τύπος καλλιέργειας
Νέα καλλιέργεια

Προηγούμενες Λιπάνσεις (είδος, ποσότητα λιπάσματος ανά στρέμμα)

Άλλες προηγούμενες επεμβάσεις – βελτιώσεις

Κοπριά
Άλλα οργανικά υλικά
Ασβέστωση
Προσθήκη γύψου
Διαφυλλικοί ψεκασμοί

Είδος αιτούμενης ανάλυσης

Ευχαριστούμε για την αποστολή της φόρμας δειγματοληψίας.
Παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα κατά την αποστολή της φόρμας δειγματοληψίας. Παρακαλώ προσπαθήστε πάλι αργότερα.