Πληροφοριακό δελτίο ανάλυσης εδάφους

Βασικά στοιχεία

Είδος παραστατικού *

Στοιχεία τιμολόγησης

Περιγραφή δείγματος - αγρού - καλλιέργειας

Κλίση
Συντεταγμένες αγρού
Τύπος αγρού
Δειγματοληψία από
Βάθος δειγματοληψίας (εκατ.)
Είδος καλλιέργειας
Τύπος καλλιέργειας
Νέα καλλιέργεια

Προηγούμενες Λιπάνσεις (είδος, ποσότητα λιπάσματος ανά στρέμμα)

Άλλες προηγούμενες επεμβάσεις – βελτιώσεις

Κοπριά
Άλλα οργανικά υλικά
Ασβέστωση
Προσθήκη γύψου

Είδος αιτούμενης ανάλυσης

Ευχαριστούμε για την αποστολή της φόρμας δειγματοληψίας.
Παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα κατά την αποστολή της φόρμας δειγματοληψίας. Παρακαλώ προσπαθήστε πάλι αργότερα.